Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Spolek Dětský klub Lvíček

PROVOZNÍ ŘÁD PROSTORU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Dětský Klub Lvíček

Sídlo: Na Panském 237/20, 40332 Povrly

IČ: 143 286 40

Zápis v rejstříku: L 13271 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Odpovědná osoba: Lukáš Vobecký

Kontakt: web: www.detskecentrumlvicek.cz

e-mail: lukas.vobecky@detskecentrumlvicek.cz

tel.: +420 720 490 037

I. PROVOZNÍ ŘÁD

1. Souhlas s Provozním řádem Dětského klubu Lvíček je jednou z podmínek účasti ve volnočasových lekcí Dětského klubu Lvíček

2. Klienti Dětského klubu Lvíček jsou povinni se seznámit se zněním Provozního řádu a řídit se jím. Zakoupením kurzu se klienti zavazují dodržovat Provozní řád a plně respektovat pokyny lektorů/lektorek a personálu Dětského klubu Lvíček. Provozní řád je přílohou a nedílnou součástí každé přihlášky do kurzu.

3. Provozní řád je k dispozici na webových stránkách Dětské centrum Lvíček  a je k nahlédnutí na recepci Dětského centra Lvíček.

4. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

5. Do Provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Případné nesrovnalosti budou vyřešeny v souladu s právem a slušností.

II. PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE LEKCÍ

1. Provozní doba prostoru pro volnočasové aktivity dětí „Dětské centrum Lvíček“ je denně od 8:00 do 20:00 hodin, podle rozvrhu hodin

2. Rozvrh hodin je k dispozici ZDE...

3. Délka semestru i počet lekcí, které zahrnuje, je vždy uvedena na písemné přihlášce do kurzu, kterou rodič nebo jím zmocněný zástupce (dále jen rodič) podepíše na první hodině.

4. Podpisem přihlášky a úhradou kurzovného rodič stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Provozního řádu.

5. Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného, resp. první platby, je-li sjednána úhrada ve dvou splátkách.

6. Délka cvičební hodiny je 45 nebo 60 minut v návaznosti na věk dítěte a konkrétní kurz. U každého kurzu je délka vždy uvedena přímo v rozvrhu.

7. Doporučujeme přijít na hodiny s dostatečným časovým předstihem tak, aby se dítě mohlo na prostředí aklimatizovat.

8. Z organizačních důvodů dokáže Dětský klub Lvíček podávat informace o personálním obsazení jednotlivých lekcí týden před zahájením kurzů. V případě onemocnění lektora/lektorky zajišťuje Dětský klub Lvíček odborné suplování.

III. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

1. Pro zajištění bezpečnosti všech účastníků kurzů je nutné, aby všichni dodržovali pravidla stanovená pro tuto oblast Provozním řádem.

2. Rodič je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v prostorách Dětského centra Lvíček. Je povinen věnovat zvýšenou pozornost otevírání a zavírání dveří – mohou se za nimi pohybovat děti.

3. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko. V průběhu lekcí pro „rodiče s dětmi“ není možné, aby lektor/lektorka cvičili s dítětem místo rodiče. Lektor/lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně. Pokud rodič cvičí s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru v prostorách Dětského centra Lvíček Všem rodičům doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků.

4. V lekcích, kde cvičí děti bez rodičů, přebírá lektor/lektorka za děti odpovědnost pouze na dobu určenou pro konkrétní lekci. Před i po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče.

5. Dětské centrum Lvíček a Dětský klub Lvíček nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí od lektorů/lektorek nebo nerespektováním Provozního řádu.

6. Součástí metodiky jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem/lektorkou.

7. Při vstupu do prostor Dětského centra Lvíček si každý návštěvník vyzuje venkovní obuv. Po prostoru se pohybuje v ponožkách či pantoflích, které si přinese. Kromě prostor pohybového sálu, kde děti mohou cvičit bez ponožek, není v ostatních prostorách povoleno se pohybovat naboso.

8. Pro děti i dospělé je k dispozici toaleta, vybavená také umyvadly, nočníky a přebalovacím pultem. Rodiče udržují v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod podají informaci na recepci, kde se postarají o adekvátní úklid a dezinfekci prostor.

9. Nočník se smí používat pouze v prostorách WC, po použití rodič zajistí důkladné omytí a otření nočníku. O použití nočníku vždy informuje personál na recepci centra, který zajistí náležitou desinfekci nočníku.

10. Přebalování dětí je povoleno pouze v prostorách k tomu určených. Pro případ použití přebalovacího pultu doporučujeme použít jednorázové podložky. Rodičům jsou na vyžádání v recepci k dispozici jednorázové pleny.

11. S ohledem na ostatní účastníky kurzů se hodin mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky požití alkoholu a narkotik je Dětským centrem Lvíček oprávněn odepřít vstup do prostor centra, případně zrušit jejich účast na pravidelné hodině bez náhrady. Obdobná pravidla platí i pro osoby napadené parazity.

12. V případě, že se i přes výše uvedené zúčastní lekce dítě či rodič zdravotně nebo jinak nezpůsobilý, je rodič odpovědný za škody vzniklé v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti.

13. Doporučujeme odkládat oděvy, obuv a osobní věci na místa k tomu určená. Dětské centrum Lvíček neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO

1.1 Platba za kurz musí být provedena nejpozději do 5ti dnů od:

I. podpisu závazné přihlášky na recepci Dětského centra Lvíček

II. potvrzení účasti v kurzu ze strany Dětského klubu Lvíček v návaznosti na registraci do kurzu prostřednictvím on-line aplikace

III. potvrzení účasti v kurzu ze strany Dětského klubu Lvíček v návaznosti na vyplnění formuláře „objednávka kurzu“ klientem přímo ZDE...

1.2 Platba lekce po jejím uskutečnění.

 

2. Platbu je možné provést převodem na účet provozovatele, hotovostní platbou nebo platební kartou přímo na recepci Dětského centra Lvíček nebo domluvě nebo každou lekci zvlášť.

4. Storno podmínky:

I. v případě zrušení kurzu před jeho zahájením, a to v jakémkoliv termínu, se vrací kurzovné v plné výši, a to převodem na účet klienta do 30 dnů od schválení žádosti. Částka je snížena o manipulační poplatek 500,-Kč (slovy: Pětsetkorun českých)

II. při zrušení účasti po začátku kurzu není možné vrátit kurzovné z žádného důvodu.

5. Odhlášení z kurzu je možno provést pouze elektronickou poštou. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické zrušení účasti v kurzu.

6. V případě nemoci, dovolené či jiné omluvené nebo neomluvené absence v průběhu semestru se uhrazené kurzovné nevrací, ani není možné za něj požadovat jakoukoli jinou finanční nebo nefinanční kompenzaci. Pro tento účel je možno využít systému omluv a náhrad, viz. odst. VII. tohoto Provozního řádu.

7. Je možné využít zdarma první zkušební lekci - V PŘÍPADĚ SEMESTRU.

8. Cena kurzu nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení).

2. Od stejného data jsou naší společností vydané Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webových stránkách a dostupné na recepci v každé provozovně. Zásady podrobně popisují účel, použití, dobu platnosti, práva osob, zejména práva na výmaz.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektů zajišťujeme v případech, kdy je Nařízením vyžadován. Dodržujeme zásadu, že poskytnutí služby není podmiňováno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je oddělený od obchodních podmínek, není jejich nedílnou součástí. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

4. Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů – ochrana majetku klientů a bezpečnosti dětí jsou monitorovány kamerami prostory vchodů a recepce i prostory tělocvičen. Jiné prostory monitorovány nejsou. K monitorování prostor jsou vydány Zásady používání kamer při ochraně majetku klientů a bezpečnosti dětí dostupné v recepci každé provozovny.

IX. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Dětské centrum Lvíček má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti.

Verze platná od: 1. 3. 2022